Mis on Piibel?

Mis on Piibel? VastusSõna Piibel pärineb ladina ja kreeka sõnadest, mis tähendavad raamatut, sobiv nimi, kuna Piibel on raamat kõigile inimestele ja igavesti. See on omaette klassis raamat, mille sarnast pole ükski teine.Piiblis on kuuskümmend kuus erinevat raamatut. Nende hulka kuuluvad seaduseraamatud, nagu 3. Moosese raamat ja 5. Moosese raamat; ajaloolised raamatud, nagu Esra ja Apostlite teod; luuleraamatud, nagu psalmid ja koguja; prohvetikuulutusraamatud, nagu Jesaja ja Ilmutusraamat; elulugusid, nagu Matteus ja Johannes; ja kirjad (ametlikud kirjad), nagu Tiitus ja Heebrea kiri.

Mis on Piibel? - Autorid
Umbes 40 erinevat inimautorit andsid oma panuse Piiblisse, mis on kirjutatud umbes 1500 aasta jooksul. Autorid olid kuningad, kalurid, preestrid, valitsusametnikud, põllumehed, karjased ja arstid. Kogu sellest mitmekesisusest tuleneb uskumatu ühtsus, milles on läbi põimitud ühised teemad.

Piibli ühtsus on tingitud asjaolust, et sellel on lõpuks üks Autor – Jumal ise. Piibel on Jumala poolt inspireeritud (2. Timoteosele 3:16). Inimautorid kirjutasid täpselt seda, mida Jumal tahtis, ja tulemuseks oli täiuslik ja püha Jumala Sõna (Psalm 12:6; 2. Peetruse 1:21).Mis on Piibel? - Diviisid
Piibel jaguneb kaheks põhiosaks: Vanaks Testamendiks ja Uueks Testamendiks. Lühidalt, Vana Testament on lugu ühest rahvusest ja Uus Testament on lugu inimesest. Rahvas oli Jumala viis Inimese – Jeesuse Kristuse – maailma toomiseks.

Vana Testament kirjeldab Iisraeli rahva rajamist ja säilimist. Jumal lubas kasutada Iisraeli kogu maailma õnnistamiseks (1. Moosese 12:2-3). Kui Iisrael loodi rahvana, lõi Jumal selle rahva sees üles perekonna, kelle kaudu õnnistus tuleb: Taaveti perekonna (Psalm 89:3-4). Seejärel lubati Taaveti perekonnast üks mees, kes toob tõotatud õnnistuse (Jesaja 11:1-10).

Uus Testament kirjeldab selle tõotatud Inimese tulemist. Tema nimi oli Jeesus ja Ta täitis Vana Testamendi ennustused, elas täiuslikku elu, suri, et saada Päästjaks, ja tõusis surnuist üles.

Mis on Piibel? - Keskne tegelane
Jeesus on Piibli keskne tegelane – kogu raamat räägib tõesti Temast. Vana Testament ennustab Tema tulekut ja loob aluse Tema sisenemiseks maailma. Uus Testament kirjeldab Tema tulekut ja tööd meie patuse maailma päästmiseks.

Jeesus on midagi enamat kui ajalooline isik; tegelikult on Ta rohkem kui mees. Ta on lihalik Jumal ja Tema tulek oli maailma ajaloo kõige olulisem sündmus. Jumal ise sai inimeseks, et anda meile selge ja arusaadav pilt sellest, kes Ta on. Milline on Jumal? Ta on nagu Jeesus; Jeesus on Jumal inimese kujul (Johannese 1:14, 14:9).

Mis on Piibel? - Lühikokkuvõte
Jumal lõi inimese ja asetas ta täiuslikku keskkonda; aga inimene mässas Jumala vastu ja langes sellest, milleks Jumal teda tahtis. Jumal pani maailma needuse alla patu tõttu, kuid käivitas kohe plaani, et taastada inimkond ja kogu loodu selle algses hiilguses.

Osana oma lunastusplaanist kutsus Jumal Aabrahami Babülooniast Kaananisse (umbes 2000 eKr). Jumal lubas Aabrahamile, tema pojale Iisakile ja pojapojale Jaakobile (nimetatakse ka Iisraeliks), et Ta õnnistab maailma nende järglase kaudu. Iisraeli perekond emigreerus Kaananist Egiptusesse, kus neist kasvas rahvas.

Umbes aastal 1400 e.m.a juhtis Jumal Iisraeli järeltulijad Moosese juhtimisel Egiptusest välja ja andis neile tõotatud maa Kaanani omaks. Moosese kaudu andis Jumal Iisraeli rahvale Seaduse ja sõlmis nendega lepingu (testamendi). Kui nad jääksid Jumalale ustavaks ega järgiks ümbritsevate rahvaste ebajumalakummardamist, siis läheksid nad õitsele. Kui nad hülgaksid Jumala ja järgiksid ebajumalaid, hävitaks Jumal nende rahva.

Umbes 400 aastat hiljem, Taaveti ja tema poja Saalomoni valitsusajal, jäi Iisrael suureks ja võimsaks kuningriigiks. Jumal lubas Taavetile ja Saalomonile, et nende järeltulija valitseb igavese kuningana.

Pärast Saalomoni valitsusaega jagunes Iisraeli rahvas kaheks. Kümme põhja pool asuvat hõimu kutsuti Iisraeliks ja need kestsid umbes 200 aastat, enne kui Jumal nende ebajumalakummardamise pärast kohut mõistis. Assüüria võttis Iisraeli vangi umbes 721 eKr. Kahte lõunapoolset hõimu kutsuti Juudaks ja need kestsid veidi kauem, kuid lõpuks pöördusid ka nemad Jumalast. Babülon võttis nad vangi umbes 600 eKr.

Umbes 70 aastat hiljem tõi Jumal vangide jäänused armulikult tagasi nende oma maale. Pealinn Jeruusalemm ehitati uuesti üles umbes 444 eKr ja Iisrael kehtestas taas rahvusliku identiteedi. Seega Vana Testament sulgub.

Uus Testament avaneb umbes 400 aastat hiljem Jeesuse Kristuse sünniga Petlemmas. Jeesus oli Aabrahami ja Taaveti tõotatud järeltulija, kes täidab Jumala plaani lunastada inimkond ja taastada loodu. Jeesus viis oma töö ustavalt lõpule – ta suri patu eest ja tõusis surnuist üles. Kristuse surm on aluseks uuele lepingule (testamendile) maailmaga. Kõik, kes usuvad Jeesusesse, päästetakse patust ja elavad igavesti.

Pärast ülestõusmist saatis Jeesus oma jüngrid levitama uudist kõikjal oma elust ja oma päästmisjõust. Jeesuse jüngrid käisid igas suunas, levitades head sõnumit Jeesusest ja päästmisest. Nad reisisid läbi Väike-Aasia, Kreeka ja kogu Rooma impeeriumi. Uus Testament lõpeb ennustusega Jeesuse tagasitulekust, et mõista kohut uskmatu maailma üle ja vabastada loodu needusest.Top